“ชวนา ธนวริทธิ์” รับโอนหุ้น ALL จากลูก 7.17% ขยับถือกว่า 17%

HoonSmart.com>> “ชวนา ธนวริทธิ์” เข้าถือหุ้น ALL เพิ่ม 7.17% ขยับถือหุ้น 17.55% หลังรับโอนหุ้นจากลูกสาว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ ได้มาหุ้นของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 จำนวน 40.18 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 7.175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 98.30 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 17.5535% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ น.ส.ชวนา ธนวริทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง ALL ถือหุ้น 10.38% ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 ส.ค.2563 โดยการได้หุ้นล่าสุดมาจากรับโอนจากบุตรสาวผ่านช่องทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์