“วิชัย ทองแตง” เข้าซื้อ CPT-W2 กว่า 12.44%

HoonSmart.com>> “วิชัย ทองแตง” เข้าซื้อวอร์แรนต์ CPT-W2 กว่า 12.44% จากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายวิชัย ทองแตง รายงานการได้มาใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ (CPT-W2) เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2563 จำนวน 112 ล้านหน่วย หรือ คิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือ

ทั้งนี้ นายวิชัย ทองแตง ได้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดสงสิทธิที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ด้านหุ้น CPT ปิดตลาด 2 ต.ค.2563 อยู่ที่ราคา 0.86 บาท +0.02 บาท หรือ +2.38% มูลค่าการซื้อขาย 1.31 ล้านบาท