EGCO กดปุุ่ม COD โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง 19.8 MW จ่อบุ๊กรายได้ Q4/63

HoonSmart.com>> “ผลิตไฟฟ้า” เผยบริษัทย่อยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง 19.8 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ Q4/63 เป็นต้นไป

บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง (Gangdong Fuel Cell Power Plant – GDFC) ดําเนินการโดยบริษัท พาจูเอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จํากัด (พาจู อีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทที่ EGCO ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 49% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ในวันที่ 1 ต.ค.2563 โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ ผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (KoreaPower Exchange)

โรงไฟฟ้า GDFC ตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 19.8 เมกะวัตต์ ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทําปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติและออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งไม่มีการเผาไหม้ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า GDFC จะช่วยเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่ EGCO โดยเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ของปี 2563 เป็นต้นไป และยังจะมีรายได้จากการจําหน่ายพลังงานความร้อน รวมทั้งจะได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ (Renewable Energy Certificate – REC) นอกจากนีHยังตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตไฟฟ้าที่อาด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกาหลีใต้ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกําหนดการมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard – RPS) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พาจู ซึ่งดําเนินการโดยพาจู อีเอส ด้วย