AMATA ออกหุ้นกู้ 3 รุ่นอายุ 3-7 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3.70%

HoonSmart.com>> “อมตะ คอร์ปอเรชั่น” ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท เปิดขาย 3 รุ่นอายุ 3-7 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี สูงสุด 3.70% ต่อปี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และมีธนาคารกรุงไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ แบ่งเป็น 3 ชุด โดยชุดแรกอายุ 3 ปี มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 7 ปี มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน