KTAM ส่งกองใหม่ขายต่อ “ซีรีส์ตราสารหนี้ 1 ปี” ตอบรับดีเม็ดเงินกว่า 1.6 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย เผยผู้ลงทุนตอบรับซีรีส์กองทุนตราสารหนี้อายุ 1 ปี หลังออก 6 กองทุน ขนาดสินทรัพย์กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ทางเลือกลงทุนช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดอกเบี้ยต่ำระยะยาว เปิดขายกองใหม่ KTGF1Y7 ตั้งแต่วันนี้-5 ต.ค.63 รองรับความต้องการ

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ บลจ. กรุงไทย เปิดตัวกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ที่มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี เป็นซีรีส์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 6 ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้ง 6 กองทุน กว่า 16,000 ล้านบาท และยังคงเดินหน้าเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y7 (KTGF1Y7) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ – 5 ต.ค.2563 เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เชื่อมั่นว่ากองทุนตราสารหนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะยาว

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y7 เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นางชวินดา ยังคงแนะนำให้ผู้ลงทุนเลือกจัดสรรและกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังทรัพย์สินต่างๆ ในสภาวะการลงทุนในปัจจุบัน โดยกองทุน KTGF1Y7 เป็นอีกทางเลือกที่เปิดโอกาศในการรับผลตอบแทนที่ดี เน้นกระจายการลงทุน ในตราสารหนี้ทั่วโลก ซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป ผ่าน Invesco บลจ.ระดับโลก สร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง โดยใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ในตราสารหนี้ โดยมุ่งถือครองจนครบ อายุตราสาร และบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์การบริหารกองทุนตราสารหนี้

ทั้งนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน KTGF1Y7 คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองกองทุน คือ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 -IV (Class C USD Acc) ซึ่งมีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์