ปตท.สผ.ร่วมทุนพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์-AI สู่ผู้นำงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเล

HoonSmart.com>> ปตท.สผ.ส่งบริษัทลูกร่วมทุน “เมอร์เมด ซับซีเซอร์วิสเซส” ตั้งบริษัท “ซีเควสต์” พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ สู่เป้าหมายผู้นำบริการงานวิศวกรรมการสำรวจใต้ทะเล

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัท เมอร์เมด ซับซีเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ซีเควสต์จํากัด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สําหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์ แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและบริษัทด้านพลังงานทดแทนที่มีการดําเนินงานในทะเล ในภูมิภาคเอเชียและในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 155 ล้านบาท และถือหุ้นในสัดส่วน 50% เท่ากัน

เป้าหมายที่จะเป็นผู้นําในงานบริการวิศวกรรมการสํารวจ ตรวจสอบและซ่อมบํารุงใต้ทะเลที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ย.2563

การร่วมทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิผล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทในระยะยาว