กองทรัสต์ FTREIT เพิ่มทุนไม่เกิน 260 ล้านหน่วยชำระหนี้เงินกู้ยืม

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ FTREIT เตรียมเพิ่มทุนไม่เกิน 260 ล้านหน่วย ชำระหนี้เงินกู้ยืม นำไปลงทุนทรัพย์สินเพิ่มตามมติผู้ถือหน่วยทรัสต์

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2563 อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ FTREIT ครั้งที่ 3 โดยการออกและเสนขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 260 ล้านหน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Public Offering) เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ยืม เนื่องมาจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเพื่อการเข้าลงทุนก่อน แต่มีความประสงค์ที่จะใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่แรก

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2563 FTREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มบางส่วนเรียบร้อยแล้ว (ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติม ส่วนที่ 1) ได้แก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) หรือ FPIT ซึ่งกองทรัสต์อยู่ระหว่างการดำเนินการในการโอนทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.2563 (ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม ส่วนที่ 2) และปัจจุบันกองทรัสต์อยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าลงทุนในทรัพย์สินอื่นจาก FPIT ,บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และบริษัท ชันยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด (ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ FTREIT อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าลงทุน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่อยู่ในแผนการลงทุนของกองทรัสต์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว

สำหรับแหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุนรัพย์สินส่วนที่ 1 และ 2 มาจากการกู้ยืมเงินในรูปแบบเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้วงเงินจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 ในการนี้บริษัทได้มีการนําเสนอโครงสร้างการชําระหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อรอใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้ จัดการกองทรัสต์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ FTREIT ครั้งที่ 3

ทั้งนี้ จำนวนหน่วยทรัสต์ดังกล่าวเป็นเพียงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมสูงสุดที่จะไม่ทำให้ประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมและการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิÉมทุนด้อยลงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนต่อหน่วยในกรณีที่ไม่มีการเข้าทํารายการดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์มีมติอนุมัติการมอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงจํานวน และราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่กําหนดไว้ เมื่อรวมหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปัจจุบันจํานวน 2,822,387,048 หน่วย จะทําให้กองทรัสต์มีหน่วยทรัสต์จํานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,082,387,048 หน่วย

ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เพิ่มทุนดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT ประจําปี 2563 หรือวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ FTREIT ครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อ่านข่าว

ผู้ถือหน่วย FTREIT อนุมัติซื้อทรัพย์สิน 6 พันลบ.หนุนพอร์ตทะลุ 4.5 หมื่นลบ.