บลจ.กรุงศรีเก็บ TCAP เข้าพอร์ต 5 แสนหุ้นขยับถือ 5.02%

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรีเก็บหุ้น TCAP เข้าพอร์ตกว่า 5 แสนหุ้น หรือ 0.0509% ขยับถือหุ้น 5.0248%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต (TCAP) เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2563 จำนวน 534,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0509% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 52,691,800 หุ้น หรือ 5.0248% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้น TCAP ปิดตลาด 10 ก.ย.63 อยู่ที่ 31.50 บาท +0.25 บาท หรือ +0.80% มูลค่าการซื้อขาย 57.19 ล้านบาท