บลจ.กรุงศรีตัดขาย AMATA ออก 0.0807% เหลือถือ 4.987%

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรีตัดขายหุ้น AMATA จำนวน 861,300 หุ้น กว่า 0.0807% เหลือถือ 4.987%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 861,300 หุ้นหรือ คิดเป็น 0.0807% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือจำนวน 53,212,100 หุ้น หรือ 4.987% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ