วินด์ เอนเนอร์ยี่ ฯ ร่อนหนังสือเชิญผถห.ประชุม อิมแพ็ค 10 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>>วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ ร่อนหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผถห. 10 ก.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ห้องแซฟไฟร์ อิมแพ็ค  ฟอรั่ม  พิจารณาวาระสำคัญ ตรวจสอบการทำงานของทีมมาร์เก็ตติ้ง, ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา-ค่ากฎหมาย และ ปลด “ณพ-ณัฐวุฒิ”

วิชัย ทองแตง

นายวิชัย ทองแตง ประธานคณะกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) ได้ลงนามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2563

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น.  ณ. ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อพิจารณาวาระดังนี้

1.เรื่องคณะกรรมการชี้แจงและแจ้งเพื่อทราบ, วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สำหรับวาระสำคัญอยู่ที่วาระ 3 พิจารณาอนุมัติวาระการประชุมที่เสนอโดยผถห.รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ดังนี้

3.1 พิจารณาขอให้ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงความคืบหน้าผลการสอบสวน กรณีมีผู้ถือหุ้น ส่งเรื่องการแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด (Whistleblower) เมื่อวันที่15 เม.ย. 2563  เพื่อให้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำงานของทีม มาร์เก็ตติ้ง และ CSR ของบริษัท ฯ รวมถึงค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมกฎหมาย ว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่

3.2 พิจารณาขอให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท (นายณพ ณรงค์เดช) และประธานบริษัท และกรรมการบริษัท  (ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ )  ชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่ 2 คนได้รับไปจากบริษัท ฯ  ตลอดระยะเวลาการทำงานที่บริษัทฯ ให้ชัดแจ้งต่อที่ประชุม

3.3 พิจารณาอนุมัติการปลดนายณพ ณรงค์เดช และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบุคคลทั้งสอง  ได้ถูกฟ้องร้องคดีต่อศาล เป็นจำนวนมาก และการที่บุคคลทั้ง 2 ถูกฟ้องต่อศาล เป็นผลทำให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลด้วย ทำให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นเงินจำนวนมาก  ซึ่งการที่บริษัทฯ ถูกฟ้องคดีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ได้รับความเสียหาย

3.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งให้นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เข้ามาเป็นกรรมการ

3.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองของบริษัท “จำนวนหรือชื่อกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ (1) กรรมการสองในสามคนนี้ คือ นายณพ ณรงค์เดช, นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ  (2) นายณพ, นายณัฐวุฒิ หรือนายกำธร  คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางเอมม่า ลูอิส คอลลินส์ หรือ นายธันว์ เหรียญสุวรรณ รวมเป็น 2 คน และประทับตราบริษัท  เป็นดังนี้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ  (1) กรรมการ 2 ใน 3 คน นี้ คือ นายประเดช กิตติอิสรานนท์, น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  หรือ (2 ) นายประเดช หรือน.ส.นันทิดา หรือ นายกำธร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับนางเอมม่า ลูอิส คอนลินส์ หรือนายธันว์ เหรียญสุวรรณ รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

สำหรับวาระ 3.3 – 3.5  ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน