SAMART เผยบ.ย่อยคว้าก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 มูลค่า 267 ลบ.

HoonSmart.com>> “สามารถคอร์ปอเรชั่น” เผยบริษัทย่อย ได้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 ของกฟภ.มูลค่า 267 ล้านบาท

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) แจ้งว่า บริษัท เทด้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด 94.35% ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2563 มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 267,007,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 510 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน โดยการรับรู้รายได้เป็นไปตามสัดส่วนความสำเร็จของงาน