ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น PACE ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP หุ้น PACE เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เหตุส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ด้านงบปี 2562 ขาดทุน 2,421 ล้านบาท ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงิน

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 2,421.45 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.186 บาท ลดลงจากงวดปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 5,155.51 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.466 บาท

ด้านผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น PACE วันที่ 25 ส.ค. 2563 เหตุผลเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหรือภายในวันที่ 2 ก.ย.2563

นอกจากนี้ขึ้น SP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงินและขึ้นเครื่องหมาย NP หุ้นวันที่ 26 ส.ค. เหตุผลเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2562 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ PACE เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งปัจจุบัน บริษัทยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 – 2 ปี 2563