“อรนุช สุวังกูร” หุ้นใหญ่อันดับสอง IIG ตัดขาย 0.4% เหลือ 9.726%

HoonSmart.com>> “อรนุช สุวังกูร” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง IIG ตัดขายหุ้น 4 แสนหุ้น สัดส่วน 0.4% เหลือถือในมือ 9.726%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย น.ส.อรนุช สุวังกูร จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563 จำนวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 9,726,000 หุ้น หรือคิดเป็น 9.726% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ น.ส.อรนุช สุวังกูร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองของ IIG ณ วันปิดสมุดทะเบียน 3 ส.ค.2563 ขณะที่หุ้น IIG เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา