PROSPECT จ่อเทรด 20 ส.ค. “ฟินันซ่า-มั่นคงเคหะฯ” ถือกว่า 31%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหน่วยทรัสต์ PROSPECT ลงทุนโครงการ บางกอกฟรีเทรดโซน เข้าเทรด 20 ส.ค. เปิดชื่อ 4 ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ “ฟินันซ่า” ถือ 22.99% “มั่นคงเคหะการ” 8.16% ด้านประกันเข้าลงทุน “อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต” ถือ 4.08% “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” 4.08%

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROSPECT” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้

PROSPECT เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 23 ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่เป็นพื้นที่เขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปลอดอากร จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น พื้นที่ให้เช่าของโครงการ มีทั้งสิ้น 63 อาคาร แบ่งออกเป็น 183 ยูนิต ประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก และอาคาร Built-to-Suit โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่ารวม 219,116.0 ตร.ม. ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง 93.6%

PROSPECT เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน โดยจัดสรรหน่วยจำนวน 245 ล้านหน่วย ระหว่างวันที่ 7 และ 10-11 สิงหาคม 2563 ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 2,450 ล้านบาท โดยจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวรวมกับเงินจากการกู้ยืมจากธนาคารเข้าลงทุนในสินทรัพย์เริ่มแรก มูลค่าการเข้าลงทุน 3,500 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี มีธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

น.ส.อรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครั้งแรกนี้ เป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพ แบ่งเป็นพื้นที่เขตประกอบการทั่วไป และเขตปลอดอากร มีประเภทอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นที่นิยมของผู้ประกอบการทั้งไทย และต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สะดวกในการติดต่อธุรกิจและขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ

ทั้งนี้กองทรัสต์ได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมาเป็นเวลากว่า 10 ปี และยังสามารถให้บริการที่ครบวงจร (One-Stop Service) ที่จำเป็นต่อการเริ่มดำเนินธุรกิจ เช่น การขอใบอนุญาตผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ใบอนุญาตโรงงาน บัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

ปัจจุบันโครงการมีการกระจายตัวของผู้เช่าที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของสัญชาติ และการกระจายของประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจกระดาษ ธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติก ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ด้วยศักยภาพและความหลากหลายดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ PROSPECT ได้ประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก (First Year Yield) ที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 11.1 %

PROSPECT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ PROSPECT 4 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 22.99% บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 8.16% บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4.08% และบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4.08%