NEX โกยรายได้ 387 ลบ.Q2/63 พุ่งขึ้น 87% รถบัสหนุน 224 ลบ.

HoonSmart.com>>”เน็กซ์ พอยท์” เปิดผลงานไตรมาส 2/63 ขาดทุน 31 ล้านบาท รถบัสโดยสารเข้ามาช่วยไม่ทัน ธุรกิจอื่นๆไม่ดี  ผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอย บอร์ดมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 15 ต.ค. พิจารณาอนัมุติการเปลี่ยนตราประทับ ย้ายสำนักงานใหญ่   

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2563 บริษัทมีผลขาดทุน 31 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 119% เทียบกับขาดทุน 14 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน รวมครึ่งปีแรกขาดทุน 39 ล้านบาท เทียบกับขาดทุน 38 ล้านบาทในระบะเดียวกันปีก่อน

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจจำนวน 387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท หรือ 87% เนื่องจากมีรายได้เกี่ยวกับรถบัสโดยสาร ซึ่งบริษัทเพิ่งเข้าลงทุนในไตรมาสแรกปีนี้ จำนวน 224 ล้านบาท แต่รายได้จากธุรกิจอื่นๆลดลง 43 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดับมหภาค

สาเหตุที่มีผลขาดทุนเกิดจากผลกำไรสุทธิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบซอฟท์แวร์ลดลงประมาณ 6.58 ล้านบาท ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์และธุรกิจให้บริการขนส่งขาดทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 6.81 ล้านบาท และ 2.09 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทยังมีการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชีTFRS 9 แต่ละบริษัทรวมกันจำนวน 4.10 ล้านบาท (งบรวม 2.05 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 15 ต.ค. นี้เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนที่ตั้งของสำนักงาน

รายงานข่าวจากบริษัทว่า วันที่ 13 ส.ค. 2563 บริษัทได้ชำระเงินและรับโอนกรรมสิทธิ์หุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี (AAB) จำนวน  11,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 45%ของหุ้นทั้งหมดบริษัท AAB เรียบร้อยแล้ว