AMATA เพิ่มทุน “วิกรม” ทุ่ม 530 ลบ.ซื้อเกินสิทธิขอผ่อนผันเทนเดอร์

HoonSmart.com>> บอร์ดอมตะ คอร์ปอเรชั่น อนุมัติเพิ่มทุน 83 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 12.8554217 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน XR 18 ก.ย.63 จองซื้อ 9-16 ต.ค.63 นำเงินลงทุนโครงการเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้งระยะแรกมูลค่ากว่า 1,287 ล้านบาท ด้าน “วิกรม กรมดิษฐ์” ประธานบอร์ด เสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิไม่เกิน 530 ล้านบาท หวังระดมทุนได้ตามเป้า

วิกรม กรมดิษฐ์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2563 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 83 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,067 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,150 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตรา 12.8554217 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาช่วงเวลาตั้งแต่ 7 – 15 วัน ที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกิน 20% ซึ่งจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วน (Record Date) หรือก่อนวันที่ 21 ก.ย.2563 และกำหนดจองซื้อหุ้นวันที่ 9-16 ต.ค.2563

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ และหากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิให้จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) รวมถึงนักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนเฉพาะเจาะจง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินใช้ลงทุนในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้งในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยบริษัทต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 41.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,287 ล้านบาท สำหรับพัฒนาพื้นที่โครงการในช่วงแรกบนพื้นที่ 200 เอเคอร์ ประมาณ 506 ไร่ ภายในปี 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 ก.ย.2563 นี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการเพิ่มทุนอาจไม่ได้รับเงินทุนเพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ได้มีหนังสือแจ้งที่ประชุมแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 530 ล้านบาท ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น จึงขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด รวมทั้งเสนอการจองซื้อเกินสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีเงินเพียงพอในการเพิ่มทุนในบริษัท Yangon Amata Smart and Eco City Limited (YASEC) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ผ่านบริษัทย่อย Amata Asia (Myanmar) Ltd YASEC ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100%

พร้อมกันนี้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยบริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำ หุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมและบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ Sinotech Engineering Consultants, Ltd ทั้งสองฝ่ายจะร่วมทุนกันตั้งบริษัท Amata Sino Development Co., Ltd ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะ, พื้นที่อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรมและการพัฒนาแบบผสมผสานและปฏิบัติการ รวมทั้งเพื่อบริหารและดำเนินการเมืองอัจฉิรยะและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม

บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้น 80.01% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุนรวม 60 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 19.99% ถือโดย Sinotech Engineering Consultants, Ltd โดยคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทในไตรมาส 4/2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะการระบาดของ COVID-19 และภาวะวิกฤตอื่นๆ ส่วนแหล่งเงินทุนที่ใช้จัดตั้งบริษัทมาจากเงินที่ได้รับจากการประกอบกิจการ

อ่านข่าว

AMATA เซ็นสัญญาพัฒนาเมืองอัฉริยะในนิคมอุตฯ ย่างกุ้ง