“เริ่มแล้ว! หลักสูตรเข้มข้น SET SE102 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม”

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สอนธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) ตั้งแต่ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี SE เข้าร่วมโครงการ 22 ราย คัดเลือกจากผู้สมัคร 60 ราย ประเดิมคลาสแรกด้วยหัวข้อ “Find Your Why: Connecting Head Heart Hands Together to Build a Lasting Business with LEGO SERIOUS PLAY Method” เพิ่มประสิทธิภาพในการคิด การสร้างกลยุทธ์ และการตั้งเป้าหมายเชิงคุณค่าของแต่ละธุรกิจ วิทยากรโดย ณฤดี คริสธานินทร์ Transformation and Strategy Facilitator บริษัท ยูเรก้า โกลบอล จำกัด ติดตามข้อมูลการส่งเสริม SE ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com