ผู้ถือหุ้น AEC ไฟเขียวเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้เพิ่มสภาพคล่อง-รองรับแผนธุรกิจ

HoonSmart.com>> ผู้ถือหุ้นบล.เออีซี ไฟเขียวแผนเพิ่มทุน 4,590 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 0.4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย 0.10 บาท พ่วงแจกวอร์แรนต์ฟรี 2 หุ้นใหม่ต่อ 1 วอร์แรนต์ พร้อมออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2 พันล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับแผนขยายธุรกิจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไรที่ดีต่อบริษัทในอนาคต

นายประพล มิลินทจินดา ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี (AEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจาก 1,224,249,008 บาท เป็น 5,815,182,788 บาท โดยออกหุ้นใหม่ 4,590,933,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แบ่งเป็น จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 3,060,622,520 หุ้น ในสัดส่วน 0.4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,530,311,260 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์ รุ่นที่ 6 (AEC-W6) ที่จะออกจำนวนไม่เกิน 1,530,311,260 หน่วย จัดสรรให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ต่อ 1 วอร์แรนต์ อายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาท/หุ้น

ประพล มิลินทจินดา

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นแหล่งเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักของบริษัทรวมทั้งการขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทและเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

“การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินและขยายธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถรองรับการขยายตัว ของธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยังสามารถรองรับการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทได้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไรที่ดีต่อบริษัทในอนาคต”นายประพล กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือขยาย ธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ