กองทรัสต์ “ศรีพันวา” ต่อเวลา SPM ชำระค่าเช่าทรัพย์สิน 6 เดือนหลังโควิด

HoonSmart.com>> ผู้จัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ขยายเวลา “ศรีพันวา แมเนจเมนท์” ชำระค่าเช่าทรัพย์สินของแต่ละงวดเดือนก.พ. มี.ค. มิ.ย. ก.ค. ออกไปอีก 6 เดือน หลังการระบาด COVID-19 กระทบอุตฯ ท่องเที่ยว โรงแรม ส่วนกรณีขอยกเว้นค่าเช่าเดือนเม.ย. และ พ.ค. ต้องขออนุมัติผู้ถือหน่วยทรัสต์ ยันผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามสถานการณ์เคร่งครัด

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (SPM) ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ขอให้ SRIPANWA ให้ความช่วยเหลือแก่ SPM โดยการขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าสำหรับงวดเดือนก.พ.,มี.ค.,มิ.ย.และก.ค.2563 จากกำหนดการชำระค่าเช่าเดิมของแต่ละงวดไปอีก 6 เดือน ตามแผนการชำระค่าเช่าที่ขอเปลี่ยน

รวมถึงแผนการดำเนินงานเพื่อการชำระค่าเช่าให้แก่ SRIPANWA ที่ SPM ได้เสนอมาและโดยการผ่อนผัน (งดเว้น) การชำระค่าเช่างวดเดือนเม.ย.และงวดเดือนพ.ค.2563 สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณต้นปี 2563 ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอนและยังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการโรงแรมทั้งหมดในประเทศไทย ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาและเห็นสมควรอนุมัติการขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าสำหรับงวดเดือนก.พ., เดือนมี.ค., เดือนมิ.ย., และเดือนก.ค.2563 ภายใต้กรอบของสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การชำระค่าเช่างวดหลังจากเดือนก.ค.2563 เป็นต้นไปจะยังคงเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง จำนวนค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับตามสัญญาเช่าทรัพย์สินสำหรับเดือนที่ได้รับการขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าข้างต้นในท้ายที่สุดแล้วนั้นจะยังคงมีจำนวนรวมเท่าเดิม โดยผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะติตามและประเมินสถานการณ์อย่างเคร่งครัดเพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับการผ่อนผัน (งดเว้น) การชำระค่าเช่างวดเดือนเม.ย.และงวดเดือนพ.ค.2563 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนผัน (งดเว้น) การชำระค่าเช่างวดเดือนดังกล่าวและการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบในโอกาสต่อไป