‘ปตท.สผ.-ไทยคม’ ตั้งบริษัทร่วมทุนพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร

HoonSmart.com>> ปตท.สผ. ร่วมทุน “ไทยคม” ตั้งบริษัทพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับโดรน เพื่อการเกษตร พร้อมบริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม (THCOM)) ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท เอทีไอเทคโนโลยีส์ จํากัด เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับอากาศยานไร้ คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร และนําเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) มาใช้เพื่อเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทย รวมถึงให้บริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรและให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร

บริษัท เอทีไอเทคโนโลยีส์ ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ 50% ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ค.2563

การร่วมทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิผล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทในระยะยาว