ปตท.ขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ 2 พันลบ. 3 ปี ดอกเบี้ย 2.25%

HoonSmart.com>>ปตท.เสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป  20 – 23 ก.ค. ผ่าน 4 ธนาคารใหญ่ กำหนดจองซื้อสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน/แบงก์ ผ่านระบบออนไลน์ได้  หุ้นกู้ได้รับการรับรองจาก CBI เป็นองค์อิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT)เปิดเผยว่า นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ ปตท. ในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาทแก่ประชาชนทั่วไป และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี  แต่รุ่น 7 ปีจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. (8 รุ่น ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้วระหว่างปี 2559 ถึง 2562) ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค. 2563

สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทนำเงินไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นภารกิจสำคัญของ ปตท. ในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี 2537 ปตท.ได้รับอาสาภาครัฐในการจัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ รวมถึงมุ่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย

” หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ ปตท. ได้รับการรับรองในด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นครั้งแรกของโลก จาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ได้เห็นว่าสิ่งที่ ปตท. ได้ดำเนินการมา มีผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ปัจจุบัน ปตท. เข้าไปดูแลพื้นที่ป่าแล้วกว่า 1 ล้าน 1 แสนไร่ และต่อยอดโครงการ เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง สามารถดูดซับคาร์บอน 20 ล้านตันต่อปี ปล่อยออกซิเจน17 ล้านตันต่อปี สร้างมูลค่าเพิ่ม 280 ล้านบาท และยังเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน สร้างโอกาส เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ร่วมกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” นายอรรถพล กล่าว

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่ CBI ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ได้ให้ Certification ด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ แก่หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. เป็นครั้งแรกของโลก ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังต่อยอดไปสู่การสร้างจิตสำนึกคนในชุมชน จนนำไปสู่การอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง การประกาศขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จึงถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ ปตท. ในเวทีระดับโลก และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่องค์กรและประเทศไทย

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของประเทศไทย ในการใช้หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสื่อกลางระดมทุนจากผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ที่จะนำมาใช้ในโครงการเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก จากที่ผ่านมาจะเน้นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเป็นหลัก จึงถือว่า ปตท. เป็นผู้นำในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของไทย และได้ให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เพื่อให้การกระจายหุ้นกู้ไปสู่ผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องเคยถือหุ้นกู้ ปตท. มาก่อน และนักลงทุนสามารถที่จะจองซื้อหุ้นกู้ได้ในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย ต่อธนาคาร โดยสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ ถือเป็นอีกทางเลือกของนักลงทุนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

สำหรับ Climate Bonds Initiative หรือ CBI เป็นองค์อิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนและการระดมทุนที่สนับสนุนการนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบ Low Carbon หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทาง CBI ได้มีการแจ้งเงื่อนไขในการจัดทำประกาศนียบัตรในสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ หรือ Forest Criteria ออกมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา