“ปฤณ พรประภา” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น TK กว่า 0.77% ขยับถือเกิน 5%

HoonSmart.com>> “ปฤณ พรประภา” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น TK เข้าพอร์ต 0.77% ขยับถือหุ้นเกิน 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสาว ปฤณ พรประภา ซื้อบิ๊กล็อตหุ้นบริษัท ฐิติกร (TK) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จากนายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์ จำนวน 0.7725% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.085% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ