‘หทัยรัตน์ จุฬางกูร’ ซื้อ SE-ED เพิ่มเป็นกว่า 5%

HoonSmart.com>>”หทัยรัตน์ จุฬางกูร”รายงานได้มาหุ้นซีเอ็ดยูเคชั่น 1.1266% ถือทั้งหมด 5.474%

นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร รายงานว่า วันที่ 8 มิ.ย. ได้มาหุ้นบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE-ED) จำนวน 1.1266% ทำให้มีหุ้นทั้งหมด 5.474% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหญ่ นางหทัยรัตน์ ถือหุ้นอันดับที่ 5 จำนวน 3.86% โดยกลุ่มจุฬางกูรถือหุ้นรวมกันมากกว่า 50%