“บิ๊ก คาเมรา” ปิดบริษัทย่อยในตปท.ยังไม่มีการลงทุนกิจการใด

HoonSmart.com>> “บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น” ปิดกิจการ “บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง” เหตุยังไม่ได้มีการลงทุนกิจการใดในต่างประเทศ

บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น (BIG) แจ้งว่า บริษัทได้เลิกกิจการของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 99.99% โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 เนื่องจากบริษัทย่อยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ แต่ปัจจุบันบริษัทย่อยไม่ได้มีการลงทุนกิจการใดในต่างประเทศ

การเลิกกิจการ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะได้รับประโยชน์จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยนี ้ในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับบริษัทย่อย