BTS คาดกิจการร่วมค้าบีบีเอสเซ็นร่วมทุนสกพอ.พัฒนาสนามบินอู่ตะเภามิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เผยครม. เห็นชอบผลคัดเลือก “กิจการร่วมค้าบีบีเอส” ร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา คาดเซ็นสัญญาสกพอ.ภายในเดือนมิ.ย.นี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ กับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกและบริษัทฯ ในนามของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ของกิจการร่วมค้าบีบีเอส เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ มีความพร้อมในการเข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนดังกล่าวกับสกพอ. ซึ่งคาดว่า จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนมิ.ย.2563

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ บริษัท การบินกรุงเทพ (BA) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) ในนามของ “กิจการร่วมค้าบีบีเอส” เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอเงินประกันรายได้ข้้นต่ำเป็นผลตอบแทนให้แก่รัฐที่ดีที่สุด (ลำดับที่ 1) สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ)