THAI หยุดพักชำระหนี้หุ้นกู้ 7.16 หมื่นลบ.หลังศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

HoonSmart.com>> “การบินไทย” เผยหลังศาลล้มละลายรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้พักชำระหนี้หุ้นกู้อัตโนมัติทั้งหมด 7.16 หมื่นล้านบาท หลังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1-5 มูลค่ารวม 8,788 ล้านบาท ส่งหนังสือให้บริษัทฯ ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ไม่สามารถทำได้ เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนแก้ไข 8 มิ.ย.นี้หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C ผ่านช่องทางออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์

บริษัท การบินไทย (THAI) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้นั้น บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563 แล้ว เมื่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัท การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1-5 มูลค่ารวม 8,788 ล้านบาท แบ่งเป็น ชุดที่ 1 มูลค่า 2,035 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563, ชุดที่ 2 มูลค่า 634 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564, ชุดที่ 3 มูลค่า 2,453 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2566 ชุดที่ 4 มูลค่า 1,899 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2572 และชุดที่ 5 มูลค่า 1,767 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2577 ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ โดยขอให้บริษัทฯ ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ซึ่งทำให้ให้หุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน

อย่างไรก็ตามแต่เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีผลทำให้บริษัทฯ อยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งการไม่ชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นกัน

นอกจากนี้การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ (Cross Default) ด้วย โดยหุ้นกู้ชุดอื่นมีทั้งหมด 41 ชุดที่เป็นการออกตราสารหนี้เมื่อปี 2555 -2563 มูลค่ารวม 62,820 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

นอกจากนี้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้นของบริษัทฯ หลังศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จึงกำหนดจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลทีเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการแก้ไข ประเด็นพิจารณาและการดำเนินการทีเกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 8 มิ.ย.2563 เวลา 14.15-15.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th/streaming/cupdate และ YouTube ของตลาดหลักทรัพย์ www.youtube.com/setgroupofficial

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติแต่งตั้งนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญและนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.2563 เป็นต้นไป