ITEL แจกวอร์แรนต์ฟรีผู้ถือหุ้นเดิม 250 ล้านหน่วย สัดส่วน 4 ต่อ 1 นำเงินขยายธุรกิจ

HoonSmart.com>> “บอร์ดอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” อนุมัติแจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 250 ล้านหน่วย สัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย พร้อมเพิ่มทุน 125 ล้านบาท รองรับ กำหนดรายชื่อผู้ได้รับจัดสรร 24 ก.ค.63 หวังรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ระดับเหมาะสม เสริมสร้างฐานทุนแกร่ง นำเงินขยายธุรกิจ

ณัฐนัย อนันตรัมพร

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563 อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย โดยไมคิดมูลค่า ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในวันที่ 24 ก.ค.2563

ITEL-W2 มีอายุ 1 ปี ราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้น 3 บาทต่อหุ้น กำหนดใช้สิทธิได้ในวันสุดท้ายของเดือนมี.ค., มิ.ย., ก.ย.และธ.ค.

พร้อมกันนี้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 625 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ITEL-W2 ซึ่งคงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2563

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มรายได้และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) ในวันที่ 8 ก.ค.2563

หุ้น ITEL ปิดตลาด 29 พ.ค.2563 อยู่ที่ราคา 2.44 บาท +0.04 บาท หรือ +1.67% มูลค่าการซื้อขาย 2.84 ล้านบาท