ธอส.ต่อเวลาช่วยลูกค้าถึง 31 ต.ค. เปิดลงทะเบียนเพิ่ม 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย.

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยืดเวลาช่วยเหลือลูกค้า ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”  กรณีที่เคยลงทะเบียนขยายถึง 31 ต.ค.63 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 มาตรการ ส่วนลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถเข้าโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ จำนวน 3 มาตรการ  เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และมีบ้านเป็นของตนเองได้ต่อไป

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. ได้มีนโยบายให้ ธอส. เร่งขยายความช่วยเหลือดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 อย่างเร่งด่วน คณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายความช่วยเหลือลูกค้า ภายใต้“มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ซึ่งครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เคยและไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการของธนาคาร เพื่อที่จะมีโอกาสนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป ส่วนลูกค้าที่มีรายได้กลับมาเป็นปกติแล้ว สามารถชำระเงินงวดปกติตามจำนวนในสัญญาเงินกู้เดิม หลังจากครบกำหนดตามระยะเวลาของมาตรการ โดยแบ่งการขยายความช่วยเหลือของ ธอส. ออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาเป็นวันที่ 31 ต.ค. 2563 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 มาตรการ ครอบคลุมลูกค้าถึง 168,530 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 128,590 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการที่ 1 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน  หลังจากครบ 6 เดือนตามมาตรการเดิมแล้ว ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี

มาตรการที่ 2 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อครบ 4 เดือน ตามมาตรการเดิมแล้ว ธอส. จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี

ส่วน โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 6 เดือน  จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 3.90% ต่อปี

มาตรการที่ 4 พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย มาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้น 4 เดือน และลดดอกเบี้ย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล หลังจากครบ 4 เดือนตามมาตรการเดิมแล้ว ธอส. จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี  มาตรการที่ 8 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการ ธอส. เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเข้า “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” จำนวน 3 มาตรการ คือ มาตรการที่ 3 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ โดยแสดงหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าได้รับผลกระทบด้านรายได้ มาตรการที่ 4  สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 3 และ 4 ได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้ใช้มาตรการที่ 8  ช่วยลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ทั้งที่ไม่เคยลงทะเบียนและที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือ ส่วนดอกเบี้ยที่ให้พักชำระไว้ลูกค้าสามารถ ทยอยผ่อนชำระให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 28 ก.ย. 2563