“โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” เก็บหุ้น PF เพิ่มขยับถือกว่า 5%

HoonSmart.com>> “โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” เก็บหุ้น PF เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.2307% ขยับถือ 5.0922%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มาหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 0.2307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0922% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ