NEWS ทุ่ม 560 ลบ.ซื้อหุ้นโรงแรมเมอเคียว 40% กระจายเสี่ยง

HoonSmart.com>> บอร์ดนิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น อนุมัติเข้าลงทุนโรงแรมเมอเคียว มักกะสัน ซื้อหุ้น 40% มูลค่า 560 ล้านบาท หวังกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจสื่อ ช่วยสร้างรายได้แน่นอน พร้อมเพิ่มทุน 3 หมื่นล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 9,698 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลือ 2.04 หมื่นล้านหุ้น เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้ระหว่างบริษัท Cleveland Universe Limited ในฐานะผู้ขายและบริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ ลงวันที่ 25 พ.ค.2563 มูลค่ารวม 560 ล้านบาท แบ่งเป็น (ก) การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ภายใต้ชื่อ โรงแรม เมอเคียว กรุงเทพ มักกะสัน จํานวนไม่เกิน 1.80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 40% มูลค่าซื้อขาย 421.55 ล้านบาท และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด ไม่เกิน 40% ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัท เว็ลธ์เวนเจอร์ส ลงวันที่ 30 ธ.ค.2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีดอกเบี้ย 3% ต่อปี มูลค่าการซื้อขาย 138.45 ล้านบาท

สำหรับมูลค่าซื้อขายครั้งนี้ประมาณ 560 ล้านบาท แบ่งเป็น ราคาหุ้นที่ซื้อขายประมาณ 421.55 ล้านบาท และราคาสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมที่ซื้อขาย เป็นเงินประมาณ 138.45 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.2563

หลังการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น NEWS จะถือหุ้นบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส 40% , นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ถือหุ้น 34.58% ,นายสุเทพ ศรีอินทราวานิช ถือหุ้น 9.86% และนายธเนศ พานิชชีวะ ถือหุ้น 15.56%

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธุรกิจผู้ผลิตสื่อ (Content Provider) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทนั้น มีอัตราการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก Disruptive Technology และปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยบริษัทไม่อาจควบคุมได้

การซื้อสินทรัพย์ครั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ดี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่คาดหมายได้แน่นอนจากการประกอบธุรกิจ พื้นที่บริเวณบริษัทเป้าหมายนั้นเป็นพื้นที่ในโครงการการพัฒนาที่ดินบริเวณมักกะสันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เมื่อโครงการดังกล่าวดําเนินการเสร็จสิ้น ราคาห้องพักของบริษัทเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกอย่างมีนัยสําคัญเพราะพื้นที่บริเวณนั้นได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทมองถึงผลประโยชน์ในระยะยาวที่จะรับในอนาคตในฐานะผู้ถือหุ้น

สำหรับแหล่งเงินลงทุนครั้งนี้ จะมาจากเงินสดจากภายในบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการดำเนินงานของบริษัท และการขายหุ้นหรือเงินลงทุนบางส่วนของบริษัทย่อย รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งคาดว่าจะได้ระดมทุนได้ไม่เกิน 96.98 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 130,807.74 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 160,872.21 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 30,064.47 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 จำนวน 9,698.22 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,366.25 ล้านหุ้น โดยจะมีนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 ก.ค.2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มองเห็นถึงแนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร จึงทําให้บริษัทฯ ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ที่มีตัวตน และสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนและมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณบริษัทเป้าหมายนั้นเป็นพื้นที่ในโครงการการพัฒนาที่ดินบริเวณมักกะสันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เมื่อโครงการดังกล่าวดําเนินการเสร็จสิ้น ราคาห้องพักของบริษัทเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกอย่างมีนัยสําคัญเพราะพื้นที่บริเวณนั้นได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 130,807.74 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 160,872.21 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 30,064.47 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 จำนวน 9,698.22 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท

นอกจากนี้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,366.25 ล้านหุ้น โดยจะมีนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 ก.ค.2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป