ตลท.เผยบจ.ลงทุนนอกปี 62 กว่า 2 แสนลบ. ลงทุนไทยพุ่ง 44%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนลงทุนต่างประเทศปี 62 จำนวน 232 บริษัท คิดเป็น 42% ของบริษัทใน SET เป้าหมายหลักในอาเซียน ด้านมูลค่าเงินลงทุนรวม 2 แสนล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน เหตุลงทุนในประเทศพุ่ง 44% จากปีก่อน

ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนไทยมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีการเติบโตของรายได้ในต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทจดทะเบียนจำนวน 232 บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ หรือคิดเป็น 42% ของบริษัทจดทะเบียนใน SET เพิ่มขึ้นจาก 231 บริษัทในปีก่อนหน้า โดยในทุกอุตสาหกรรม และบริษัททุกขนาดมีการลงทุนในต่างประเทศ สำหรับภูมิภาคเป้าหมายหลักของการลงทุนได้แก่ อาเซียน โดยเมียนมามีจำนวนบริษัทไปลงทุนมากที่สุด ตามด้วย เวียดนาม และสิงคโปร์

ปี 2562 บริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศรวม 2 แสนล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน และคิดเป็น 14.7% ของเงินลงทุนทั้งหมด แต่ลดลงจากปีก่อนที่ 19.7% เนื่องจากโดยภาพรวมบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าเงินลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อน

กลุ่มทรัพยากรมีมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศสูงที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วน 71% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด บริษัทขนาดใหญ่ (SET50) ยังคงใช้เงินลงทุนมากที่สุด โดยคิดเป็น 87% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด และบริษัทจดทะเบียนส่งเงินไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุด แทนที่ยุโรปในปีก่อน

ด้านรายได้จากต่างประเทศซึ่งรวมรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศและรายได้จากการส่งออกของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานข้อมูลทั้งหมด 270 บริษัทลดลง 8.8% จากปีก่อนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากสงครามการค้า (บริษัท 58% มีรายได้ลดลงจากปีก่อน) ในขณะที่รายได้ในประเทศลดลง 2.2% ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ระดับ 29.1% ลดลงจาก 30.5% ในปีก่อน ทั้งนี้แหล่งรายได้หลักมาจากประเทศในเอเชียโดยคิดเป็น 62% ของรายได้จากต่างประเทศทั้งหมด

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นรายบริษัท ผู้วิจัยจึงได้จัดทำรายชื่อบริษัทที่ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และ/หรือมีรายได้จากต่างประเทศ (Economic Exposure Universe) สำหรับปี 2562 บริษัทที่จัดอยู่ใน Global Economic Exposure Universe จำนวน 333 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 331 บริษัทในปีก่อน