PSL โล่ง! เจ้าหนี้หุ้นกู้ยืดเวลาชำระหนี้อีก 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.50%

HoonSmart.com>> “พรีเชียส ชิพปิ้ง” เผยผู้ถือหุ้นกู้ไฟเขียวขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ PSL206A ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน จากเดิมครบกำหนด 9 มิ.ย.2563 เป็น 9 ธ.ค.2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 หรือ PSL206A มีมติอนุมัติให้ขยายระยเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน จากเดิมครบกำหนดวันที่ 9 มิ.ย.2563 เป็นวันที่ 9 ธ.ค.2564 ด้วยมติ 98.25% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข่าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พร้อมกันนี้ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็น 6.50% ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2563

นอกจากนี้คณะกรรมการอนุมัติให้ชำระคืนเงินต้นจำนวน 20% ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง พร้อมดอกเบี้ยงวดวันที่ 9 มิ.ย.2563