PLANB ขายหุ้น MACO เกือบ 10% แปลงเป็น NVDR

HoonSmart.com>> “แพลน บี มีเดีย” ขายหุ้น MACO กว่า 9.9778% แปลงเป็น NVDR เหลือถือหุ้น 9.9778%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท แพลน บี มีเดีย (PLANB) จำหน่ายหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563 จำนวน 9.9778% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 9.9778% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวเป็นการแปลงเป็น NVDR