SISB กำไร 58 ล้านบาท โต 38% นักเรียนเพิ่มขึ้น Q1/63

HoonSmart.com>>เอสไอเอสบีฯสุดยอด อัตรากำไรสุทธิ 20.57% เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อนที่ระดับ 14.58%  จำนวนนักเรียนเพิ่ม ขณะที่มีค่าใช้จ่ายคงที่  

บริษัท เอสไอเอสบี (SISB)เปิดเผยผลงานไตรมาส 1/2563 มีกำไรสุทธิ 58.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากที่มีกำไรสุทธิ 42.46 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 20.57% เพิ่มขึ้นจาก 14.58 % เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียน และค่าใช้จ่ายบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทมีรายได้รวม 286.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.45 ล้านบาท คิดเป็น 6.50% มาจากการขายและบริการ 276.74 ล้านบาท เทียบกับ 261 ล้านบาท

ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลัก ประกอบด้วย ต้นทุนทางการศึกษาและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายทางการเงิน มีจำนวน 227.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม 79.69 % เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนมีจำนวน 226.12 ล้านบาท สัดส่วนเท่ากับ 84.17 %

อ่านข่าว

SISB ทุ่ม 280 ล้านบ. ขยายสาขาธนบุรีตามแผน