ตลท.ผ่อนผัน IFEC เลื่อนจัดประชุมผถห.ตั้งผู้สอบบัญชีปี 60-62

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อนผัน IFEC เลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 60-62 ให้ส่งงบไตรมาส 1/60-ไตรมาส 1/62 ผ่านการสอบทางผู้สอบบัญชีภายในกำหนดเดิม 31 ธ.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตท.) แจ้งการดำเนินการต่อบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เพื่อให้บริษัทแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด ดังนี้

(ก) ผ่อนผันให้บริษัทเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2562

(ข) ให้บริษัทนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเดิมคือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ หาก IFEC ไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป