AGE ผถห.ไฟเขียวปันผล 0.09 บาท-เปลี่ยนพาร์ใหม่ 0.50 บาท

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ พนม ควรสถาพร (กลางขวา) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.09 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท โดยการจัดการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี เมื่อเร็วๆนี้