“วายุภักษ์” เก็บ TMB เพิ่ม 0.0103% ขยับถือ 10.0031%

HoonSmart.com>> กองทุนวายุภักษ์หนึ่งเก็บ TMB 0.0103% ขยับถือ 10.0031%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้มาหุ้นของธนาคารทหารไทย (TMB) เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.0103% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 9,638.97 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.0031% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น TMB ปิดตลาดวันที่ 5 พ.ค.2563 อยู่ที่ 0.92 บาท -0.04 บาท หรือ -4.17% มูลค่าการซื้อขาย 305.79 ล้านบาท