ตลท.เตือน POLAR-GSTEEL แก้ไขเหตุเพิกถอน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน “โพลาริส แคปปิตัล” แก้ไขเหตุเพิกถอน “จี สตีล” เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย หากเลยกำหนดชงบอร์ดตลาดเพิกถอนหุ้นออก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด และบริษัท จี สตีล (GSTEEL) เป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) นั้น ขณะนี้ POLAR และ GSTEEL ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการ

หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป