ธอส.เพิ่มมาตรการที่ 8 พักชำระต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน

HoonSmart.com>>บอร์ดธนาคารอาคารสงเคราะห์อนุมัติมาตรการที่ 8 พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือ 1-4 และ 6 แล้ว  แต่ยังคงได้รับกระทบจากโควิด ไม่สามารถชำระตามเงื่อนไขเดิมได้ มาลงทะเบียนใหม่ได้ถึง 28 มิ.ย.  ส่วนมาตรการ 2-6 ที่เพิ่งปิดโครงการไปมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ทั้งสิ้น 417,487 ราย วงเงินกู้ 415,472 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ผ่าน 7 มาตรการ โดยเริ่มเปิดให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากปัญหาโควิด-19 ลงทะเบียนจนถึงล่าสุด ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 2 – 6 พบว่า มีทั้งสิ้น 417,487 ราย วงเงินกู้ 415,472 ล้านบาท โดย มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนได้รับความสนใจมากที่สุด มีจำนวน 225,452 ราย วงเงินกู้ 202,616 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญาให้แก่ลูกค้าที่ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงของมาตรการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบให้ธนาคารจัดทำมาตรการที่ 8 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ไปแล้ว แต่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้ และมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในด้านอื่น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามการผ่อนชำระได้ สามารถเปลี่ยนมาลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8 เพื่อพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาการพักชำระของมาตรการเดิม เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามมาตรการที่ 8 ให้ผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ปกติ ส่วนดอกเบี้ยที่ให้พักชำระไว้ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระให้หมดได้ภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้

“การเปิดให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้มาตรการที่ 8 แทนได้นั้น ถือเป็นการช่วยให้ลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้และมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น  กรณีลูกค้าที่เคยใช้มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี หากกู้ 1 ล้านบาท เดิมให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย จะมีเงินงวดจำนวน 3,400 บาท/เดือน แต่เมื่อเข้ามาตรการที่ 8 จะสามารถพักชำระเงินกู้ได้เป็นเวลานาน 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาพักชำระของมาตรการเดิม โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระเงินกู้อีกด้วย” นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8 ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2563