SEAOIL ขายโซลาร์ฟาร์ม 10 โครงการรวม 7.82 MW มูลค่า 215 ลบ.

HoonSmart.com>> “ซีออยล์” ขายกิจการโซลาร์ฟาร์ม 10 โครงการ รวม 7.825 MW ให้ TIW มูลค่า 215 ล้านบาท นำเงินใช้เป็นทุหมุนเวียน ชำระหนี้ พร้อมลงทุนโครงการที่น่าสนใจ

บริษัท ซีออยล์ (SEAOIL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563 อนุมัติให้บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 99.99% จำหน่ายการลงทุนทั้งหมดใน 8 บริษัทย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 10 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 7.825 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 215 ล้านบาท

บริษัท ลีฟวิงฯ จะโอนกิจการทั้งหมดให้กับบริษัทย่อยของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ (TIW) ซึ่งจะจัดตั้งขั้นใหม่โดย TIW ถือหุ้น 99.99% โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาโอนกิจการได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2563 และโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 3 ปี 2563

ส่วนการชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 จำนวน 170 ล้านบาท ชำระภายในวันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์และงวดที่ 2 จำนวน 45 ล้านบาท ชำระภายในเดือนก.ย.2563 หรือตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ในวันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ TIW ตกลงนำหุ้นของบริษัทย่อยมาเป็นหลักประกันให้แก่บริษัท ลีฟวิง 20.9% ของทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด

สำหรับบริษัทย่อย 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท สกาย โซล่าร์ รูฟ (SSR) , บริษัท สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ (SSP) , บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ (NGP) ,บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี่ (NWG) , บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์ (NSL) , บริษัท ซันนี่ โซล่า (SSL) , บริท ซัน ลิงค์ พาวเวอร์ (SLP) และบริษัท โซล่าร์ ทาวน์ (SLT)

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 7.600 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 0.225 เมกะวัตต์ ทุกโครงการได้เปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยได้เริ่มทยอยเปิดตั้งแต่เดือน พ.ย.2557 จนเปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 10 โครงการเมื่อเดือนมี.ค.2558

สำหรับเงินที่ได้จากการขายกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสนับสนุนการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท ,ชำระคืนเงินกู้ที่กำหนดชำระ และสำรองไว้เพื่อแผนการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการที่น่าสนใจในอนาคต