ThaiBMA ตั้ง “สมหมาย-ภูมิ-ภัทธีรา-อภิชาต” นั่งกรรมการ

HoonSmart.com>> “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ตั้งกรรมการ 4 ราย “สมหมาย ภาษี – ภูมิ ภูมรัตน – ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ-อภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์” นั่งกรรมการวาระ 3 ปี

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยผลการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกในวันที่ 23 เม.ย.2563 มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสมหมาย ภาษี, นายภูมิ ภูมรัตน, นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ และนายอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบและรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นต้นไป