สำนักงาน ก.ล.ต. มอบเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19


รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สิริวิภา สุพรรณธเนศ และวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา บัญชีกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) สำหรับช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา