CIMBT กำไรไตรมาสแรก 1,079 ลบ. เพิ่ม 144%

HoonSmart.com>> “แบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย” ไตรมาส 1/63 โชว์กำไร 1,079 ล้านบาท โต 144% จากงวดปีก่อน กวาดรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 16.8% ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง 38.8% ด้าน NPL ขยับขึ้นแตะ 5.3% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 4.6%

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 มีกำไรสุทธิ 1,079.83 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.03 บาท เพิ่มขึ้น 144.25% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 442.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 16.8% และการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 38.8% สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 20.5%

รายได้จากการดำเนินงานมีจำนวน 611.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานอื่นจำนวน 667.4 ล้านบาท หรือ 192.8% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจำนวน 548.4 ล้านบาทและกำไรสุทธิจากเงินลงทุนจำนวน 103.5 ล้านบาทสุทธิกับการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 1.7 ล้านบาท หรือ 0.1% เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนลดลงและการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 54.6 ล้านบาท หรือ 12.1% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 418.1 ล้านบาท หรือเพิ่ม 20.5% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 58.0% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 56.3%

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) อยู่ที่ 3.31% ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 3.45% เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน ส่วนสินเชื่อด้วยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 1.35 หมื่นล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ 5.3% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบสิ้นปี 2562 อยู่ที่ 4.6% เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (Stage3)

อย่างไรก็ดีธนาคารยังมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลอดจนมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้