SCN สนับสนุนหน้ากากผ้าฝีมือจากทัณฑสถานหญิงกลาง


บริษัท สแกน อินเตอร์ (SCN) ประกาศส่งเสริมผู้ต้องขังให้มีอาชีพและรายได้ โดยบริษัทฯ มีโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้ามัสลิน 2 ชั้น จากทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าหน้ากากอนามัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยป้องกันและลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อ อีกทั้งการสนับสนุนซื้อหน้ากากอนามัยจากทัณฑสถานหญิงกลาง ยังเป็นการช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ผลิต มีแรงผลิตสินค้าที่ดี ถูกต้องตามมาตรฐานออกมาสู่สังคมอีกด้วย