CPF เปิดตัวนวัตกรรมอาหารสัตว์ ” ไก่รุ่นรักษ์โลก”

HoonSmart.com>>ซีพีเอฟ เปิดตัวนวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์โลก ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

    ไพรัตน์ ศรีชนะ

ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้เปิดตัวนวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์โลก สำหรับไก่ไข่รุ่น โดยปรับสูตรอาหาร ให้มีโภชนาการที่เหมาะสมกับสัตว์ ร่วมกับการใช้เอนไซม์ในอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารและระบบการย่อยอาหารของสัตว์ดีขึ้น ทำให้การปล่อยของเสียโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ลดลง ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายของการวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ คือ การสรรหาและคิดค้นวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ ที่ตรงกับความต้องการอาหารของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งสูตรอาหารไก่ไข่รุ่นรักษ์โลก ได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

สำหรับอาหารไก่ไข่รักษ์โลก ช่วยลดไนโตรเจนได้ 12-13% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ประมาณ 103 ตันต่อปี ช่วยในการลดกลิ่น ซึ่งจะใช้ในโครงการคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ ทีมีการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 6.5 ล้านตัว  ขณะเดียวกันจะช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมที่สามารถลดได้จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Carbon Credit)

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ใช้นวัตกรรมอาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถช่วยปริมาณไนโตรเจนในมูลสุกรได้ถึง 20-30% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 23,700 ตัน ในปี 2561  นอกจากนี้ ได้ขยายผลไปยังธุรกิจผลิตอาหารสุกรในอีก 7 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน และรัสเซีย สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 41,000 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

ดร.ไพรัตน์ กล่าวว่า ทีมวิจัยกำลังศึกษาเพื่อต่อยอดอาหารสุกรรักษ์โลกจากการช่วยลดกลิ่นไปสู่ช่วยลดการใช้น้ำ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม