บลจ.บัวหลวงเชื่อมั่น FUTUREPF มีศักยภาพเติบโต สภาพคล่องพร้อมรองรับธุรกิจ

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ย้ำความเชื่อมั่นทรัพย์สิน “ศุนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต” ที่กองทุน FUTUREPF ลงทุน มีศักยภาพเติบโต สร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนต่อเนื่องในระยะยาวหลังสถานการณ์ COVID-19 กลับสู่ภาวะปกติ กองทุนมีความพร้อมด้านสภาพคล่อง รองรับการดำเนินธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) บริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กองทุน FUTUREPF ภายใต้การบริหารจัดการ โดยกองทุนบัวหลวง และบริษัท รังสิต พลาซ่า พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาการแพร่ระบาด โดยปิดให้บริการพื้นที่ศูนย์การค้า (ยกเว้นร้านค้าบางกลุ่มที่ได้รับอนุญาต) ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2563 เป็นต้นมา จนถึงระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดไว้

นอกจากนี้ “ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต” ยังมีความห่วงใยและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ทั้งลิฟท์ บันไดเลื่อนและประตูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที มีจุดคัดกรองตรงประตูทางเข้า-ออก และเพิ่มจุดติดตั้งแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ โดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับร้านค้าที่ปิดให้บริการตามเวลาที่ภาครัฐกำหนด ส่วนร้านค้าที่ยังคงเปิดให้บริการปกติจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ดีกองทุน FUTUREPF อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง จากการปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว แต่กองทุนบัวหลวงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในสิทธิการเช่า (บางส่วน) ของ”ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต” ยังคงมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต จากปัจจัยหลักที่ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ได้แก่ บริษัท รังสิต พลาซ่า มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศูนย์การค้าเป็นอย่างดี ประกอบกับทำเลที่ตั้งของ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต แวดล้อมไปด้วยแหล่งชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานและกรุงเทพฯ อันเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบที่สำคัญของโครงการ

ด้านทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทุนบัวหลวง ทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดโดยที่ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์วางกลยุทธ์และแผนงานบริหารทรัพย์สิน
ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่เช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนฯ ต่อไป

รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อว่า กองทุน FUTUREPF มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ภายหลังจัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน กองทุนฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว รวม 53 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 15.8350 บาทต่อหน่วย ขณะเดียวกัน กองทุนบัวหลวง คาดว่า จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเนื่อง หากพิจารณาถึงความพร้อมด้านสภาพคล่องเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจจากข้อมูลงบการเงิน ณ สิ้นปี 2562 กองทุนฯ มีสถานะเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง รวมทั้งสิ้น 435 ล้านบาทและไม่มีภาระหนี้สินจากการกู้ยืม

“กองทุนบัวหลวงจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นสำคัญพร้อมกันนี้ เราเชื่อมั่นว่า ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในสิทธิการเช่า (บางส่วน) ของฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียมจะยังคงมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต”รองกรรมการผู้จัดการ กล่าว