TCAP ซื้อหุ้น TMB เพิ่ม 2.78% ถือทั้งหมด 22.9% เหตุราคาถูก

HoonSmart.com>>บริษัท ทุนธนชาต รุกเก็บหุ้นธนาคารทหารไทยเพิ่มขึ้น ซื้อในตลาด ราคาถูกกว่าพื้นฐาน  เพียง 0.41 เท่าของมูลค่ากิจการ TCAP แจกปันผลระหว่างกาล 1.80 บาท/หุ้น ผลตอบแทน 5.45%

บริษัท ทุนธนชาต (TCAP) เปิดเผยว่า ดัชนีหุ้นและราคาหุ้นธนาคารทหารไทย (TMB) ปรับตัวลงมาต่ำกว่าราคาปัจจัยพื้นฐาน บริษัทฯมีนโยบายลงทุนเพิ่มเติม โดยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้จะถือในสัดส่วนไม่เกิน 22.9% ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต

ก่อนหน้านี้  TCAP  ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารทหารไทยจำนวน 20.12% ตามโครงการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย

ทั้งนี้ราคาหุ้น TMB ปิดที่ 0.82 บาท ณ วันที่ 30 มี.ค.2563 คิดเป็นสัดส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(P/BV ) เพียง 0.41 เท่า

นอกจากนี้บริษัท ทุนธนชาตยังจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.80 บาท ขึ้น XD วันที่ 13 เม.ย. ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 14 เม.ย.กำหนดจ่ายเงินวันที่ 28 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ผลตอบแทนปันผลเท่ากับ 5.45% เทียบกับราคาปิดที่ 33 บาท