ก.ล.ต.อนุมัติ กองทุน SSF 17 กองจาก 13 บลจ. ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันที่ 30 มี.ค. 63 ได้อนุมัติจัดตั้งกองทุนแล้ว 17 กองทุน จาก บลจ. 13 แห่ง เริ่มซื้อขาย 1 เม.ย.63 นี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลังจาก ก.ล.ต. ออกประกาศเรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน (กองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน) เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 ล่าสุด ณ วันที่ 30 มี.ค. 63 ก.ล.ต. ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ไปแล้ว 17 กองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 13 แห่ง

“ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้พิจารณาและอนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเร็ว เพื่อให้กองทุนพร้อมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในวันที่ 1 เม.ย.63” นางสาวรื่นวดี กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 มีมติให้ประชาชนทั่วไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี