ธปท.ชี้ปิด 2 กองทุนตราสารหนี้ไม่กระทบอุตฯ สถานะบลจ.-แบงก์

HoonSmart.com>> ธปท.เผยกองทุนตราสารหนี้ในระบบสินทรัพย์เพียงพอ เป็นหลักประกันขอกู้ผ่านแบงก์เสริมสภาพคล่อง เชื่อกรณีบลจ.ทหารไทยปิด 2 กองทุนเหตุถูกไถ่ถอนหน่วย ไม่กระทบกองทุนตราสารหนี้่อื่นและสถานะบลจ.-ธนาคารพาณิชย์

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า การประกาศปิดลงของกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัดนั้น เนื่องจากถูกไถ่ถอนหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้จัดการกองทุนจึงเลือกที่จะปิดกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน มากกว่าการเร่งขายสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ (forced sell) ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควร โดยไม่จำเป็น โดยในขั้นตอนการยกเลิกกองทุน ก.ล.ต. จะมีกระบวนการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยอย่างเป็นธรรม

ขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆ ทั้งในบลจ. เดียวกัน และ บลจ. อื่น ๆ ยังคงมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันในการขอกู้ตามมาตรการ MFLF ตามมาตรการช่วยเสริมสภาพคล่องกองทุนรวม (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ที่ ธปท. ได้ประกาศออกไปนั้น ครอบคลุมการให้สภาพคล่องแก่กองทุนที่เป็นกองประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund :MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund: Daily FI) ทุกกองทุนได้

อย่างไรก็ตามธปท. พร้อมที่จะปล่อยสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมตราสารหนี้อื่น ๆ รวมทั้งสถานะของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนภายใต้ภาวะที่ตลาดการเงินไม่ปกตินั้น จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรโดยไม่จำเป็น