“ดิเรก วินิชบุตร” ซื้อหุ้น ROJNA กว่า 7% ถือเพิ่มเป็น 15%

HoonSmart.com>> “ดิเรก วินิชบุตร” กรรมการ ROJNA เข้าซื้อหุ้น 142 ล้านหุ้น กว่า 7% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 15% และกลุ่มถือรวม 16.20% บริษัทฯ ยันไม่มีผลต่อโครงสร้างบริหารและนโยบายธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายดิเรก วินิชบุตร ได้มาหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) จำนวน 142,388,337 หุ้น คิดเป็น 7.0473% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 311,252,245 หุ้น หรือคิดเป็น 15.405% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 327,462,374 หุ้น หรือคิดเป็น 16.2073% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยนายดิเรก วินิชบุตร กรรมการบริษัท ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 7.0473% เป็นผลให้กลุ่มของนายดิเรก ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็น 16.2073% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัทนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

อ่านข่าว

“มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้” ขาย ROJNA เกลี้ยง 8.0371%